ETIKA IZDAVANJA

Autori IR-a moraju potvrditi sledeće: *

-Da je prijavljen rad originalno delo autora

-Da rad nije prethodno objavljivan

-Da rad nije predate u isto vreme I u drugim časopisima

-Da ne postoji sukob interesa

-Da su informacije o izvorima podataka koji su korišćeni prilikom izrade rada tačni

 Recenzenti IR-a moraju potvrditi sledeće: *
. Da su svi radovi nepristrasno pregledani isključivo na osnovu intelektualnog sadržaja rada a bez obzira na pol, rasu, poreklo, religiju, državljanstvo ili političke vrednosti autora.
. Da se sve informacije koje se odnose na rad drže u tajnosti
. Da se svi informacije koje mogu biti razlozi odbijanja rada za štampu moraju preneti uredniku.

Urednici IR-a moraju potvrditi sledeće: *
. Da su svi radovi evaluirani nepristrasno na osnovu intelektualnog sadržaja rada a bez obzira na pol, rasu, poreklo, religiju, državljanstvo ili političke vrednosti autora
. Odbor urednika preuzima odgovornost za donošenje odluka o objavljivanju radova, na osnovu evaluacije recenzenata, pravila odbora urednika časopisa I pravnih obaveza protiv plagijarizma, klevete I kršenja autorskih prava.